Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (Απολυτήριου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, κλπ., Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ η ΤΕΙ, Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
 3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών.
 4. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

  Για τους Εργαζόμενους: ένα (1) από τα παρακάτω:

  • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.
  • Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

  Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

  • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
  • είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
  • ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
  • ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, βεβαιώσεις εργοδοτών για το είδος της απασχόλησης τους
 6. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης με ή και χωρίς πιστοποίηση.
 7. Πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ.
 8. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (μέσω gov.grή σε δημόσια αρχή).
  • ότι ΔΕΝ συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης, που έχουν προκηρυχθεί.
  • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σαρωμένα (Scan) - συνημμένα ως αρχεία στην αίτηση

 

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα Κατάρτισης,

 • Πίνακας απασχόληση προσωπικού (Ε4) από την εταιρεία στην οποία εργάζεται.
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής.

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο Πρόγραμμα του ωφελούμενου, να εκδώσει τα παραπάνω, ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος θα πρέπει πριν τη διαδικασία καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος να έχει προσκομίσει υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά με σκοπό την επιβεβαίωση της ιδιότητας του ως εργαζόμενου στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας τη στιγμή εισόδου στο Πρόγραμμα:

-Πίνακα απασχόλησης προσωπικού (Ε4) από την εταιρεία στην οποία εργάζεται.

- Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι εργαζόμενος