Ωφελούμενοι & Μητρώο Ωφελούμενων


 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Ωφελούμενοι των Υποέργων 1,2,3,4 και 5, είναι 900 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτηθεί, έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι θα πρέπει:

Να είναι εργαζόμενοι ή εποχικά εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Η ιδιότητα του εργαζόμενου πρέπει να διατηρείται τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα.

Η παραπάνω προϋπόθεση, αποτελεί Κριτήριο Αποκλεισμού (on /off κριτήριο), δεν μοριοδοτείται, αλλά αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στην πράξη. Η αξιολόγησή του, γίνεται με τη συμπλήρωση θετικής ή αρνητικής απάντησης στην απαίτηση, δηλαδή με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Αρνητική αξιολόγηση (ΟΧΙ στην απάντηση της απαίτησης), δεν επιτρέπει την συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής- μοριοδότησης που ακολουθεί, με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής.

 

Κριτήρια Επιλογής- Μοριοδότηση

Η επιλογή των ωφελούμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Κριτήρια Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο
Κ1: Εκπαιδευτικό επίπεδο 0,30
Κ2: Γνώση ξένης γλώσσας 0,20
Κ3: Εργασιακή εμπειρία 0,35
Κ4: Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης 0,05
Κ5: Ατομικές δεξιότητες 0,10

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησης των δυνητικά ωφελουμένων, με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων.

A/A Κριτήριο Επιλογής Ανάλυση κριτηρίου Βαθμολόγηση
K1 Εκπαιδευτικό επίπεδο
(Μέγιστος αριθμός μορίων: 10)
Κάτοχος Μεταπτυχιακών τίτλων 10 μόρια
Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 5 μόρια
Δευτεροβάθμια – υποχρεωτική 0 μόρια
K2 Γνώση ξένης γλώσσας
(Μέγιστος αριθμός μορίων: 10)
Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (Γ2/C2) 10 μόρια
Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Γ1/C1) 5 μόρια
Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (B2) 2 μόρια
Β1 και κάτω 0 μόρια
K3 Εργασιακή εμπειρία
(Μέγιστος αριθμός μορίων: 10)
Από >10 έτη και πάνω 10 μόρια
Από >8 έως 10 έτη 8 μόρια
Από >5 έως 8 έτη 6 μόρια
Από >3 έως 5 έτη 3 μόρια
Από 0 έως 3 έτη 0 μόρια
K4 Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης
( Μέγιστος αριθμός μορίων: 10)
Κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης 10 μόρια
K5 Ατομικές δεξιότητες
( Μέγιστος αριθμός μορίων: 10)
Κάτοχος πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ 10 μόρια
Ο τελικός βαθμός δηλαδή αξιολόγησης του υποψηφίου προκύπτει από τον τύπο:
ΣΒ = (K1x0,30) + (K2x0,20) + (K3x0,35) + (K4x0,05) + (K5x0,10)

όπου: ΣΒ = Συνολικός βαθμός υποψηφίου και Κ1 – Κ5= Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό ετών εργασιακής εμπειρίας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης & δικαιολογητικών συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετάσχει στην παρούσα δράση πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oae.gr

Εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής. Με την υποβολή των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων αρχίζει στις 02/08/2021 και λήγει στις 15/09/2021 (ώρα 23:59).

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), ο οποίος θα αποστέλλεται μέσω e-mail σε κάθε υποψήφιο που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά.

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).