ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – HACCP»

 ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035191

ΥΠΟΕΡΓΑ 1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Πρόσκληση 1/2022 | Αρ. Πρωτ. 45127/09-06-2022

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

από Παρασκευή 10/06/2022 έως και 20/07/2022 (ώρα 23:59)


Συνοπτική περιγραφή πράξης και υποέργων


Αντικείμενο πράξης και υποέργων

Αντικείμενο της πράξης και ειδικότερα των υποέργων 1,2,3,4 και 5 αυτής, είναι:

α) Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 900 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Στέλεχος Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 120 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
ΦΑΣΗ Α’ 1.Εισαγωγή/ Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών -Εισαγωγή στο πρόγραμμα
-Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών
5
ΦΑΣΗ Β’ 2.Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου - ταξινόμηση και ορισμός των επαγγελματικών κινδύνων
- ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας
- κίνδυνοι από πυρκαγιά και πυροπροστασία
- φυσικοί παράγοντες - εξαερισμός χώρων
15
3.Πρόληψη κινδύνου -Οι κίνδυνοι στην εργασία και τα αποτελέσματά τους
- Η σημασία της πρόληψης των κινδύνων
- Διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων
- Οι γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών
-Νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας
-υποχρεώσεις
-παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης
28
4.Εργονομία και μυοσκελετικές παθήσεις σχετικές με την εργασία - Ορισμός, σκοπός και στόχοι εργονομίας
- Μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργονομία
- Εργονομικοί κίνδυνοι
- Συμβολή της εργονομίας στην πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων
15
5.Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό και το ηλεκτρικό ρεύμα - κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό εργασίας.
- κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
15
6.Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) - γενικές απαιτήσεις των μέσων ατομικής προστασίας
- κατηγορίες των ΜΑΠ και τις γενικές αρχές χρήσης τους
- βασική Νομοθεσία για τα ΜΑΠ
10
7.Χημικοί βλαπτικοί παράγοντες - Χημικοί βλαπτικοί παράγοντες
- επισήμανση και ιδιότητες των επικίνδυνων χημικών ουσιών
- δελτία δεδομένων ασφαλείας προϊόντων (MSDS)
- έκθεση-δόση-οριακές τιμές έκθεσης
- μορφές των επικίνδυνων χημικών ουσιών, κίνδυνοι και μέτρα προφύλαξης - ποιοτικοί και ποσοτικοί προσδιορισμοί
15
ΦΑΣΗ Γ’ 8. Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου -Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
-Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων
-Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
12
ΦΑΣΗ Δ’ 9. Αξιολόγηση -Τεστ αξιολόγησης
- Αξιολόγηση εκπαιδευτικού αντικειμένου και περιεχομένου
-Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης
5

|

Μέθοδος Υλοποίησης:

  • Η Φάση Α’ θα υλοποιηθεί με συμβατική κατάρτιση (αίθουσα διδασκαλίας) μέσω διεξαγωγής σεμιναρίου, διαρκείας 5 ωρών.
  • Η Φάση Β’ διαρκείας 98 ωρών θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • Η Φάση Γ’ (ποσοστό 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος δηλ. 12 ώρες) θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • Η Φάση Δ’ διαρκείας 5 ωρών θα υλοποιηθεί με συμβατική κατάρτιση (αίθουσα διδασκαλίας).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Εξειδικευμένο στέλεχος διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας - HACCP»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 120 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)
ΦΑΣΗ Α’ 1.Εισαγωγή/ Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών -Εισαγωγή στο πρόγραμμα
-Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών
5
ΦΑΣΗ Β’ 2. Κατάρτιση στην Επικινδυνότητα - Κατάρτιση στην Ασφάλεια και ποιότητα, στους Βιολογικούς κινδύνους και στην ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, στους Χημικούς κινδύνους, στους Φυσικούς κινδύνους 30
3. Κατάρτιση στην Πρόληψη επικινδυνότητας - Κατάρτιση στην Καταλληλότητα των κτιριακών υποδομών και στην ορθή βιομηχανική πρακτική, στην Επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού
- Ορθή Υγιεινή Πρακτική, στα προαπαιτούμενα για την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων κατά τον χειρισμό τους
30
4. Κατάρτιση στην Μεθοδολογία ανάπτυξης σχεδίου HACCP - Κατάρτιση στις αρχές των συστημάτων HACCP, στην Ανάλυση επικινδυνότητας, στον τρόπο παρακολούθησης CCP και OPRP και στις διορθωτικές ενέργειες, Case study Συστήματος HACCP 38
5. Κατάρτιση σε υποχρεωτικές θεματικές ενότητες. - Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
- Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
12
ΦΑΣΗ Γ’ 6. Βασικές αρχές Εργατικού Δικαίου -Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
-Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων
-Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
12
ΦΑΣΗ Δ’ 7. Αξιολόγηση -Τεστ αξιολόγησης
- Αξιολόγηση εκπαιδευτικού αντικειμένου και περιεχομένου
-Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης
5

Μέθοδος Υλοποίησης:

Η Φάση Α’ θα υλοποιηθεί με συμβατική κατάρτιση (αίθουσα διδασκαλίας) μέσω διεξαγωγής σεμιναρίου, διαρκείας 5 ωρών.

Η Φάση Β’ διαρκείας 98 ωρών θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η Φάση Γ’ (ποσοστό 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος δηλ. 12 ώρες) θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η Φάση Δ’ διαρκείας 5 ωρών θα υλοποιηθεί με συμβατική κατάρτιση (αίθουσα διδασκαλίας).

β)            Η Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θ’ αποκτηθούν.

Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Η Πιστοποίηση, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της πράξης, είναι:


Α/A Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αριθμός ωφελούμενων Σχήμα Πιστοποίησης Θεωρητική Εξέταση Πρακτική Εξέταση
1 Στέλεχος Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας 450 Στέλεχος Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας ΝΑΙ ΟΧΙ
2 Εξειδικευμένο στέλεχος διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας προϊόντων - HACCP 450 Εξειδικευμένο στέλεχος διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας προϊόντων - HACCP ΝΑΙ ΟΧΙ

Κατανομή ωφελούμενων της πράξης

Ο αριθμός των ωφελούμενων του Β' κύκλου αιτήσεων καθώς και η περιφερειακή κατανομή τους ανά Περιφέρεια  περιλαμβάνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 ΥΠΟΕΡΓΟ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 1  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ   6 
 1  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   58
 1  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ   1
 2  ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   2
 2  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  25
 2  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ   17
 2  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ   17
 4  ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ   19
 5  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ   3