Αγαπητοί ωφελούμενοι, Σας καλωσορίζουμε στις διαδικτυακές υπηρεσίες του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας και στη διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP» με κωδ. ΟΠΣ 5035191.

Σκοπός της Πράξης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η συνολική του διάρκεια του ανέρχεται σε 120 ώρες, 10 ώρες σύγχρονης και 110 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Καλή Επιτυχία !